Get Adobe Flash player

GODZINY OTWARCIA
7.00 - 17.00

KONTAKT
504 129 423
biuro@przyjaciele.edu.pl

R E G U L A M I N

PRZYJACIELE Centrum Rozwoju Dziecka

Żłobek Niepubliczny w Sopocie

 1. PRZYJACIELE Centrum Rozwoju Dziecka Żłobek Niepubliczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do  końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 4. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i złożenie go w żłobku.
 5. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami
  tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a dyrektorem żłobka.
 6. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego, w miarę wolnych miejsc.
 7. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności zapisu dziecka decyduje dyrektor i opiekunowie.
 8. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 9. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego uwzględniającego ich potrzeby
  i zainteresowania
  b) akceptacji takim jakimi są
  c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych
  d) poszanowania godności i własności osobistej
  e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
  f) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
  g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
  h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
  i) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
  j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami. 
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub upoważnić do odbioru osobę trzecią (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę).
 11. Osobom nietrzeźwym dzieci nie są wydawane.
 12. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są, na prośbę dyrektora lub opiekuna, przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
 13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne.
 14. Opłatę wpisową, bezzwrotną należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką. Opłata ta przeznaczona jest na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce (pomoce dydaktyczne, paczki na święta, upominki z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, wyjścia, teatrzyki, itp.).
 15. Za pobyt dziecka w żłobku rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową przyjęcia dziecka do żłobka.
 16. Czesne należy opłacać do dnia 5 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki, opłatę za wyżywienie z dołu po otrzymaniu rozliczenia.
 17. Opłaty za wyżywienie naliczane są zgodnie z ilością dni, w których dziecko przebywało w placówce, na warunkach określonych w umowie.
 18. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do placówki.
 19. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem Żłobka.