Get Adobe Flash player

GODZINY OTWARCIA
7.00 - 17.00

KONTAKT
504 129 423
biuro@przyjaciele.edu.pl

S T A T U T

PRZYJACIELE Centrum Rozwoju Dziecka

Żłobek Niepubliczny w Sopocie

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1 Dane podmiotu:

1) Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: PRZYJACIELE Centrum Rozwoju Dziecka Żłobek Niepubliczny w Sopocie.

2) Organem prowadzącym żłobek jest osoba fizyczna Małgorzata Molska.

3) Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul. Wyspiańskiego 10, 81-873 Sopot.

4) Żłobek podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Sopotu.

5) Żłobek używa pieczęci o treści: PRZYJACIELE Centrum Rozwoju Dziecka Żłobek Niepubliczny w Sopocie.

§ 2 Żłobek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz.367).

4) Niniejszego statutu.

5) Innych przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

§ 3 Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

1) troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

2) wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,

3) zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

4) troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,

5) kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,

6) rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,

7) udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

8) tworzy warunki do wczesnej nauki,

9) współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku,

10) zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

§ 4 Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2) rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,

3) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

5) rozwijanie wrażliwości moralnej,

6) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

8) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,

9) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, poznawczego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 5 Placówka kieruje się w szczególności:

1) dobrem dziecka,

2) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

3) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

4) uwagami i postulatami rodziców

ROZDZIAŁ III

Organy żłobka

§ 6 Organami żłobka są:

1) Założyciel i dyrektor żłobka – osoba fizyczna Małgorzata Molska.

2) Opiekunowie.

§ 7 Do zadań dyrektora należy:

1) nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka

2) podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,

3) zatrudnianie i zwalnianie opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi,

4) obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,

5) ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej,

6) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną żłobka,

7) reprezentowanie żłobka na zewnątrz,

8) opracowanie dokumentacji – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innymi obowiązującymi dokumentami prawnymi,

9) zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,

10) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ),

11) przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,

12) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,

13) nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

14) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

15) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,

16) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,

17) przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek w imieniu założyciela,

18) podejmowanie decyzji utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka,

19) wprowadzanie zmian w statucie żłobka,

20) zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa

oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja żłobka

§ 8

1) Żłobek jest placówką opiekuńczo – wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. 

2) Liczba dzieci uczęszczających do żłobka nie może przekraczać 15, po ośmioro dzieci na jednego opiekuna,
a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie pięcioro (chyba,
że organ prowadzący zarządzi inaczej).

3) W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.

 

§ 9

1) Rok żłobkowy rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2) Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.

4) Czas pracy żłobka ustala rokrocznie dyrektor placówki.

5) Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności
od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

6) Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami w celu realizacji dodatkowych form edukacyjnych.

 

§ 10

1) Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.  

2) W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

 

§ 11 Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada: salę edukacyjną, jadalnię, salę do odpoczynku, toalety dla dzieci i dorosłych, szatnię dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, pokój, pomieszczenie socjalne, plac zabaw.

ROZDZIAŁ V

Opiekunowie i inni pracownicy żłobka

§ 12 Warunki zatrudnienia i zakres obowiązków opiekunów:

1) Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.

2) Obowiązki opiekuna:

a) prowadzi zajęcia edukacyjne w żłobku i na spacerze,

b) zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,

c) dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,

d) kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,

e)kształtuje pozytywne cechy charakteru,

f) wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,

g) zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,

h) pomaga przy posiłkach, toalecie, przy ubieraniu się dzieci,

3) Prawa opiekunów:

a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe,

c) ochrona zdrowia,

d) korzystanie z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,

e) korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i innych pracowników, wyspecjalizowanych poradni i instytucji.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka

§ 13 Rodzice (prawni opiekunowie):

1) Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, postanowień statutu żłobka oraz regulaminu

b) ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

c) punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub upoważnić do odbioru osobę trzecią
(wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę)

d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka,

e) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak
i psychiczne,  

f) na bieżąco informować opiekuna lub dyrektora o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

g) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,

h) terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w żłobku i za posiłki, zgodnie z umową cywilno – prawną zawartą
z dyrektorem placówki,

i) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy i nauki, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka,

j) zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki, jeśli wymaga tego wiek
i aktualne potrzeby dziecka,

k) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce
po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora,

§ 14 Dzieci:

1) Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego uwzględniającego ich potrzeby
i zainteresowania

b) akceptacji takim jakimi są

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych

d) poszanowania godności i własności osobistej

e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

f) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy

h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym

i) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia

j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 15

1) W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

2) W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

3) W przypadku dziecka z chorobą przewlekłą rodzice zobowiązani są do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podania mu leków na terenie placówki oraz o nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego upoważnienia do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę i podania mu leku lub podania leków wziewnych dziecku choremu na astmę. Na podstawie otrzymanych dokumentów dyrektor może wydać zgodę na podawanie leków, jeżeli
te czynności nie będą uniemożliwiały realizację programu i harmonogramu.

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 16

1) Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i złożenie go w żłobku.

2) Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a dyrektorem żłobka.

3) Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.

4) Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

5) Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego, w miarę wolnych miejsc.

6) W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności zapisu dziecka decyduje dyrektor i rada nauczycieli.

§ 17

1) Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki w szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):

a) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,

b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno – prawnej,

c) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,

d) nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami)
a pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki
i wychowania dziecka,

e) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 18 Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

1) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,

2) opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,

3) darowizn sponsorów na rzecz żłobka,

4) innych źródeł takich jak np. środków unijnych, dotacji z Urzędu Miasta.

§ 19 Płatności w placówce:

1) Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:

a) opłaty czesnego  – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,

b) opłaty jednorazowej – wpisowej, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce (pomoce dydaktyczne, paczki na święta, upominki
z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, wyjścia, teatrzyki, itp.),

c) opłaty za wyżywienie, w wysokości odpowiadającej ilości dni, w których dziecko przebywało w placówce, na warunkach określonych w umowie,

d) opłaty za spóźnienie się po odbiór dziecka na warunkach zawartych w umowie,

2) Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie dyrektor placówki.

3) Czesne należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki, opłatę za wyżywienie z dołu po otrzymaniu rozliczenia.

4) Opłatę wpisową, bezzwrotną należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką.

5) W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie.

ROZDZIAXL IX

Postanowienia końcowe

§ 20

1) Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.

2) Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

a) zamieszczony na stronie internetowej placówki www.przyjaciele.edu.pl

b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach.

3) Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4) Statut nadaje organ prowadzący.

5) Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący.

6) Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8) Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.

9) W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy
i Kodeksu cywilnego.

10) Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.